清平乐(赠棋者)
当前位置: 首页 » 诗词 » 正文
清平乐(赠棋者)/时间:2021-10-14

梅花照雪。浑似人清绝。香叠绀螺双背结。曾侍霓旌绛节。
如今却向尘寰。棋中寄个清闲。纵使阿郎多病,也须偷画春山。

  • 作者
    宋代
  • 朝代
    宋代
  • 作者出处
    宋代

清平乐(赠棋者)的解读

拼音解读

méi huā zhào xuě 。hún sì rén qīng jué 。xiāng dié gàn luó shuāng bèi jié 。céng shì ní jīng jiàng jiē 。
rú jīn què xiàng chén huán 。qí zhōng jì gè qīng xián 。zòng shǐ ā láng duō bìng ,yě xū tōu huà chūn shān 。
梅花照雪。浑似人清绝。香叠绀螺双背结。曾侍霓旌绛节。
如今却向尘寰。棋中寄个清闲。纵使阿郎多病,也须偷画春山。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。